chamber-logo
(7/2/2024) - ΔΤ: Επιμελητήριο Αργολίδας, Εκθεσιακή Δραστηριότητα «Γεύσεις και Όψεις 2024», Πορτοχέλι 21-25/8/24(6/25/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(6/25/2024) - Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους από την ΔΥΠΑ(5/30/2024) - Δελτίο Τύπου: «Νέα Επιμορφωτικά Σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας»(5/28/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(5/22/2024) - Θεματικά Εργαστήρια Α κύκλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύτηκε 11/24/2022
null

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Επιμελητήριο Αργολίδας, εφεξής «το Επιμελητήριο», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» διαμόρφωσε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, πολιτική προστασίας, ώστε να εγγυηθεί την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου και την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας, πέραν των εσωτερικών διαδικασιών, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Επιμελητήριο, κύρια δε τα υποκείμενα, που είτε τα ίδια είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων διαθέτουν την ιδιότητα μέλους στο φορέα μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του.

Το Επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή τήρησή τους και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε στάδιο των διαδικασιών επεξεργασίας.

 

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα

Το Επιμελητήριο συλλέγει τα δεδομένα από τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο της απόκτησης της ιδιότητας μέλους και της τήρησης του μητρώου ΓΕΜΗ. Ακόμη, συλλέγει τα δεδομένα όσων διατηρεί συναλλακτική σχέση στο πλαίσιο της λειτουργίας του και όσων επιλέγουν να διατηρούν σχέση επικοινωνίας και δικτύωσης με το Επιμελητήριο και τα μέλη του.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε 

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους και την εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Τα δεδομένα που τηρούνται πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, με μέριμνα του υποκειμένου, και επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των μελών, που ενημερώνουν για κάθε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης.

Για την τήρηση της ιδιότητας μέλους, το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: επωνυμία, Διακριτικό τίτλο, έδρα (διεύθυνση, αριθμός, πόλη, ΤΚ) επιχείρησης, τηλέφωνα, φαξ, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ΑΦΜ επιχείρησης, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης (όπου προβλέπει η νομοθεσία) καθώς και ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, των μελών/φυσικών προσώπων και  δείγμα υπογραφής (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία). Επίσης, στοιχεία ποινικής κατάστασης και φωτογραφία όπου απαιτεί η νομοθεσία (έκδοση αδειών).

Το Επιμελητήριο δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα και δε συλλέγει γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, παρά μόνο στην περίπτωση της σύνταξης των εκλογικών καταλόγων, όπως εκ του νόμου προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο και τηρώντας τους κανόνες της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Ακόμη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία, προκειμένου να δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες καταβολής μισθού, ασφαλιστικών εισφορών και επιδομάτων. Ακόμη τηρούνται δεδομένα υγείας των υπαλλήλων, προκειμένου να τους παρέχεται, όταν απαιτείται, αναρρωτική άδεια και ειδικά επιδόματα, αν προβλέπεται.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου:

  • να διατηρείτε ή να ανανεώνετε την ιδιότητα μέλους
  • να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και να λαμβάνετε την προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών σχετικά με το ΓΕΜΗ
  • να ενημερώνεστε για πάσης φύσεως δράσεις συναφείς με την προώθηση της επιχειρηματικότητας όπως εκθέσεις, μελέτες, οικονομικά νέα, προγράμματα κατάρτισης, επενδυτικά προγράμματα, διαγωνισμούς προμήθειας, έργων, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου.
  • να συμμετέχετε στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών ή διακρατικών προγραμμάτων.

Το Επιμελητήριο διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες όπου απαιτεί η νομοθεσία και σε τρίτους κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενίσχυσης της δραστηριότητας των μελών του.

Ακόμη, τηρεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο των μελών του με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να αποτελεί κανάλι δικτύωσης και επικοινωνίας για τα μέλη του ενισχύοντας την προβολή και τη σύναψη επαγγελματικών συνεργασιών.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη της συρροής εκ του νόμου προβλεπόμενης δραστηριότητας.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου. Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και όσοι κάνουν πλοήγηση στη σελίδα του Επιμελητηρίου, όπου τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, στο πλαίσιο της πλήρωσης του σκοπού δικτύωσης και προώθησης των μελών του Επιμελητηρίου.

Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και οι αιτούντες στο Επιμελητήριο συναφή στοιχεία για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της επιχειρηματικής δράσης.

Ανεπιφύλακτα διατηρείτε και εδώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας, με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των στοιχείων της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σε τρίτους (εκτός δημοσίου τομέα και εκλογικής επιτροπής που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία). Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που χορηγούνται σε τρίτους για την πλήρωση του σκοπού  δικτύωσης και προώθησης των μελών και της επιχειρηματικότητας είναι στοιχεία «καταλόγου διαφήμισης» δηλαδή επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα), δραστηριότητα επιχείρησης, τμήμα Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση.

 

Τα δικαιώματά σας

Το Επιμελητήριο εξασφαλίζει για τα υποκείμενα των δεδομένων: 

Α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να απευθύνετε κάθε αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, εγγράφως προς το Επιμελητήριο είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση Επιμελητήριο Αργολίδας, Κορίνθου 23, 21231 Άργος, είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ebear@otenet.gr , είτε στο φαξ +30 2751024595.

Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο καθυστερεί ή αρνείται αναιτιολόγητα ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή με βάση τον ΓΚΠΔ και αναλαμβάνει να διαχειριστεί την προσφυγή σας, εφόσον έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Επιμελητήριο Αργολίδας).

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null
e-Απασχόληση
BUSINESSPORTAL.GR - ΓΕΜΗ
ΚΕΕΕ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περισσότερα άρθρα

cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 23/6/2023

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 24/11/2022

Δήλωση Προσβασιμότητας

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
  • Δημοσιεύτηκε
  • 15/6/2020

Απολογισμός Δράσεων

Διαβάστε Περισσότερα
Πίσω