Καταχώριση Διακριτικού Τίτλου

Δημοσιεύτηκε 6/27/2016

Ατομικές Επιχειρήσεις

1. Γίνεται έλεγχος, στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Αργολίδας και στο ΓΕΜΗ, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2. Υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιήσει στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που επιθυμεί.

Εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής

1. Γίνεται έλεγχος, στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Αργολίδας και στο ΓΕΜΗ, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2. Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταστατικό στο οποίο θα αναφέρεται ο διακριτικός τίτλος που θα χρησιμοποιηθεί.

docΥπεύθυνη Δήλωση Καταχώρισης Διακριτικού ΤίτλουpdfΥπεύθυνη Δήλωση Καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null