ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 78 Ν.4497/2017)

Δημοσιεύτηκε 5/7/2018

Στην σελίδα αυτή αναρτώνται οι συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Αργολίδας μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο2  του άρθρου 78 του Ν.4497/2017:

«Όταν οι εταιρίες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του οικείου Επιμελητηρίου ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.»

*ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null