chamber-logo
(4/16/2024) - Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA – POS» (4/16/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(4/10/2024) - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση SIAL, στο Παρίσι από 19-23 Οκτωβρίου 2024 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου(4/1/2024) - Ανακοίνωση για τις Δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»(3/22/2024) - Ορθή Επανάληψη – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 27/03/2024 για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»(3/22/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύτηκε 2/17/2023
null

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 18.000 € έως 30.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000 €

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

 

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

Κατεβάστε την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης εδώ

 


Επικοινωνιακό Υλικό Δράσης

Επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)
Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic) σε μορφή pdf
Συνοψη της Δράσης σε μορφή pdf
Βασικά χαρακτηριστικά των τριών Δράσεων σε μορφή pdf


Συνημμένα Αρχεία
Πρόσκληση

12/03/2024  5η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
01/02/2024  4η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
28/12/2023  3η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
03/08/2023  2η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
03/04/2023  1η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
15/02/2023  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

 

Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

15/04/2024  12η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
15/03/2024  11η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
23/02/2024  10η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
06/02/2024  9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
29/12/2023  8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
11/12/2023  7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
11/12/2023  6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
30/11/2023  5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
02/11/2023  4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
23/10/2023  3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
06/10/2023  2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
05/09/2023  1η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

 

Αποφάσεις Ένταξης στο ΟΠΣ

17/11/2023  1η Απόφαση Ένταξης στο ΟΠΣ

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

21/03/2023  Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού


Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

24/02/2023  Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις 

04/10/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας
02/08/2023  Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)
14/07/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
09/06/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
05/05/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 
31/03/2023  Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας 

 

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Φωτογραφίες

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null
e-Απασχόληση
BUSINESSPORTAL.GR - ΓΕΜΗ

Περισσότερα άρθρα

cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 24/4/2024

Εταιρείες από την Ουγγαρία αναζητούν συνεργασίες με Ελληνικές επιχειρήσεις (buyers)

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 23/4/2024

Έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 22/4/2024

2ο ATHENS GREEN FESTIVAL 2024 | 7-9/6, Ζάππειο

Διαβάστε Περισσότερα
Πίσω