Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χορήγηση Πιστοποιητικών & Αντιγράφων μέσω Γ.Ε.ΜΗ.

30 Ιουνίου 2016 | Κατηγορία: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Διαβάστηκε 2260 φορές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3, του άρθρου 8, του Ν.3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει, οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση αυτών επίσης γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Η υπηρεσία αυτή έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2015.
Προϋπόθεση, της επεξεργασίας της αίτησης, για χορήγηση αντιγράφου ή πιστοποιητικού, είναι η πληρωμή των σχετικών τελών (έκδοσης και τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ), στις καθορισμένες από το νόμο προθεσμίες (ήτοι μέχρι 31/3 κάθε έτους για το τέλος τήρησης μερίδας και με την υποβολή της κάθε αίτησης για το τέλος χορήγησης αντιγράφου ή πιστοποιητικού).

Όταν όλα αυτά είναι εντάξει, τότε ξεκλειδώνει η αίτηση, γίνεται επεξεργάσιμη και τότε μπορούν να εκδοθούν τα έγγραφα που έχετε αιτηθεί.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν και να σας σταλούν ηλεκτρονικά, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).


Οδηγίες χρήσης

pdfΟδηγίες χρήσης για την Χορήγηση Πιστοποιητικών & Αντιγράφων μέσω ΓΕΜΗ