Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399-16

Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399-16

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.4582(ΦΕΚ 208 Α') οι επενδυτικοί φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16 εφ' όσον έχουν υλοποιήσει το 25% του έργου που έχει εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης δύνανται να υποβάλουν μέσω της ενέργειας «Αίτημα πληρωμής» του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) το σχετικό αίτημά τους.

Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ΥΑ 135056/16-12-2016 ( ΦΕΚ 4155 Β' ). Συγκεκριμένα το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από:

Α) Αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των εξοφλήσεών τους.

Β) Τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά εξόφλησής τους.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι ΐ) έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικά έργα, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ΐΐ) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους που υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Δ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων, και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον οικείο ιστότοπο των Αναπτυξιακών νόμων.

 


Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism