Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Παρέμβασης ΙΙΙ της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μετά την εξέταση των ενστάσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ - Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Παρέμβασης ΙΙΙ της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μετά την εξέταση των ενστάσεων

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 3373/8.10.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1275/22.9.2017 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΠΨΟ4653ΠΣ-6ΦΗ).

Με την ανωτέρω απόφαση καλείται ο δυνητικός δικαιούχος του έργου Τ1ΕΔΚ-02991 (δεκτή ένσταση) να υποβάλει φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα απόφαση ΔΕΝ επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (πλην του έργου κωδικό Τ1ΕΔΚ-02991). Αλλάζει/οριστικοποιεί μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων οκτώ (8) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (Απόφαση Ένταξης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 928/15.03.2018 -ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΣ-5ΔΥ). Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων είκοσι εννέα (29) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα (Απόφαση Απόρριψης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.03.2018 -ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ). Η απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Επισυνάπτεται εδώ η σχετική απόφαση.

 


Πηγή: ΓΓΕΤ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism