Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φύλαξης

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διενεργεί ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το χρονικό διάστημα 24 μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 552.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24.04.2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24.05.2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 30.05.2019 και ώρα 11:00

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism