Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ"

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ".

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism