Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάθεση-εκμετάλλευση κυλικείου

Το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη του αναδόχου-μισθωτή εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΕΚΕΜΣ. Η σύμβαση ανατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, η τιμή εκκίνησης του οποίου ανέρχεται στο ποσό 2.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ η τελική τιμή του θα διαμορφωθεί με το πέρας τς διαγωνιστικής διαδικασίας, για δυο έτη από την κατακύρωσή του με δικαίωμα παράτασης για δυο εξάμηνα με τη σύμφωνη γνώμη των δυο συμβαλλόμενων και με τους ίδιους όρους. Έναρξη παροχής υπηρεσιών νέου αναδόχου με την υπογραφή της σύμβασης.

Διεξαγωγή:

Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τους όρους του διαγωνισμού.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism