Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση/4ο Επιτελικό Γραφείο διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ

Συνολική εκτιμώμενη αξία: 115.000,00 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού: 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε κάθε είδος ξεχωριστά.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism