Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια Φυσικού Αερίου και διασήμων παρασήμων-μεταλλίων-διαμνημονεύσεων

Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)/Στρατόπεδο Παπάγου διενεργεί ανοικτή διαδικασία δυο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με αντικείμενα:

Προμήθεια «Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ»
Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: 1.238.938,053 €
Διάρκεια Σύμβασης: από 1.1-19 έως 31.12.19
Έναρξη της προμήθειας υποβολής των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή χαμηλότερη τιμή)
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων-Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων»
Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: 484.306,00 €
Έναρξη της προμήθειας υποβολής των προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή χαμηλότερη τιμή)
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism