Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ιματισμού

Η Στρατιωτική Σχολή Αξκων Σωμάτων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών-τριων ΣΣΑΣ έτους 2018.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 27.419,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες, χωρίς δικαίωμα παράτασης

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Ιουνίου 2018

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism