Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 200.000,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. (άρθρο 27 Ν.2859/00)]

Ποσότητα: δυο (2) τεμαχίων του υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 5 Ιαναουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ω΄ρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή την χαμηλότερη τιμή)

 

Δείτε αναλυτικά για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism