Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια βασικών Α' υλών (μόλυβδος) για την κατασκευή συσσωρευτών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια βασικών Α' υλών (μόλυβδος), για την κατασκευή συσσωρευτών 12VX70AH, 12VX10AH και 12VX140AH, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα μια χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.591.420,40 €) άνευ Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00

Έναρξη υποβολής προσφορών: 02 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism